روش های تخمین حالت در شبکه توزیع برق - 163 صفحه

روش های تخمین حالت در شبکه توزیع برق - 163 صفحه
مدل کالا: فایل Word
موجودی: در انبار
قیمت: 30,000 تومان

پیشگفتار6………………………………………………………….……………

فصل اول :

آشنایی با سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی8…………………....

مقدمه 9…………………………………………………………………………...

-1-1 بخشهای اساسی یک سیستم قدرت الکتریکی 10……………………………………...

-1-2 اهمیت سیستمهای توزیع 11……………………………………………………...

-1-3 اهم وظایف شرکتهای توزیع 12……………………………………………………

-1-4 تعریف شبکه 12………………………………………………………………..

-1-4-1 شبکه توزیع 13……………………………………………………………...

-1-5 شبکه های الکتریکی از نظر های مختلف 13………………………………………….

-1-5-1 شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت 13…………………………………………...

-1-5-2 شبکه های الکتریکی از نظر تعداد سیم 13…………………………………………

-1-5-3 شبکه های الکتریکی از نظر نوع اتصال 15…………………………………………

-1-5-4 شبکه های الکتریکی از نظر ساخت 20……………………………………………

 
   

فصل دوم :

اتوماسیون سیستمهای توزیع

 مقدمه21…………………………………

2-1 کاربرد و ساختمان کلی مراکز کنترل و نظارت کامپیوتری در سیستمهای قدرت 24…………...

-2-2 مراکز کنترل از نظر سلسله مراتب 25……………………………………………….

-2-3 نقش سیستمهای کنترل و نظارت مدرن در پستها 27…………………………………..

 -2-4 هدف اصلی از سیستم کنترل و جمع آوری اطلاعات خودکار کامپیوتری (اتوماسیون) در پستهای توزیع 28………………………………………………………………………..…

-2-5 مزایای استفاده از سیستمهای کنترل و نظارت و جمع آوری اطلاعات خودکار (کامپیوتری) 28…..

-2-6 اکتساب اطلاعات 34…………………………………………………………….

-2-7 تقسیم بندی اطلاعات 36………………………………………………………...

-2-8 ترمینالهای مخصوص کنترل از راه دور (RTU) 36……………………………………

-2-9 کاربرد تخمین حالت در اتوماسیون توزیع 41…………………………………………

 
   

فصل سوم :

تخمین حالت در سیستمهای قدرت 44………………………………….....

مقدمه 45………………………………………………………………………….

-3-1 تخمین حالت در سیستمهای قدرت 46……………………………………………...

-3-2 تخمین به روش حداقل مربعات وزندار با حداکثر شباهت 47……………………………..

-3-3 مفاهیم حداکثر شباهت 50……………………………………………………….

-3-4 رابطه ماتریسی 53……………………………………………………………...

فصل چهارم :

تخمین حالت سیستمهای توزیع به روش معادله نرمال 58……………...

-4-1 مقدمه 59……………………………………………………………………..

4-2 مدل سیستم و اندازه گیرها 60…………………………………………………….

-4-2-1 مدل سیستم 69……………………………………………………………...

-4-3 تخمین حالت در سیستمهای توزیع 75……………………………………………...

-4-4 روش معادله نرمال (NEM) 76…………………………………………………...

-4-5 فرمول بندی تخمین حالت با روش معادله نرمال بر اساس جریان 79………………………

-4-6 بررسی رویت شوندگی سیستم 92………………………………………………….

-4-7 مقایسه روش معادله نرمال بر اساس جریان با شکلهای مختلف 93………………………...

 
   

فصل پنجم :

تخمین حالت سیستمهای توزیع برمبنای جریان شاخه و ولتاژ گره94...

-5-1 مقدمه 95……………………………………………………………………..

-5-2 تخمین حالت 95……………………………………………………………….

-5-2-1 روش کمترین مربعات وزندار (WLS) 96…………………………………………

-5-2-2 مدل فیدر 98………………………………………………………………..

-5-2-3 تخمین حالت سه فاز بر مبنای ولتاژ گره 102………………………………………

-5-3 توابع اندازه گیری 103…………………………………………………………..

-5-3-1 اندازه گیریهای مقدار جریان شاخه 104…………………………………………...

-5-3-2 اندازه گیریهای ولتاژ 105………………………………………………………

-5-3-3 اندازه گیریهای توان 106………………………………………………………

-5-4 روش تخمین حالت بر مبنای جریان شاخه 111………………………………………

-5-5 الگوریتم تخمین حالت بر مبنای جریان شاخه 115…………………………………….

-5-6 تخمین حالت برای فیدرهای غربالی ضعیف 116………………………………………

-5-7 شبکه کاهش یافته 118………………………………………………………….

-5-8 دلائل بکارگیری مدل فیدر کاهش یافته برای نمایش تخمین حالت 121……………………

-5-9 مقایسه روش تخمین حالت بر مبنای جریان شاخه و ولتاژ گره 121………………………

 
   

فصل ششم :

تخمین حالت سیستمهای توزیع به روش مجزایی سریع 124…………...

-6-1 مقدمه 125……………………………………………………………………

-6-2 مدل تخمین حالت 125………………………………………………………….

-6-2-1 تخمین حالت با معیار WLS 125……………………………………………….

-6-2-2 مجزایی 127………………………………………………………………...

-6-2-3 روش رایج 129………………………………………………………………

-6-2-4 روش جدید 131……………………………………………………………..

-6-2-5 الگوریتم مجزایی 132…………………………………………………………

-6-3 معادله نرمال با قیود یکسان (NE/C) 134…………………………………………..

-6-4 مدل فیدر بر اساس جریان 135……………………………………………………

-6-5 الگوریتم 137………………………………………………………………….

-6-5-1 اندازه گیری از راه دور (اندازه گیری توان جاری خطوط) 140………………………….

-6-5-2 اندازه گیری مجازی 141………………………………………………………

-6-5-3 اندازه گیریهای تزریقی صفر 142………………………………………………...

-6-6 رویت شوندگی سیستم 147………………………………………………………

-6-6-1 رویت شوندگی توپولوژیکی سیستم 148…………………………………………..

-6-6-2 رویت شوندگی عددی سیستم 149………………………………………………

-6-7 مقایسه تخمین حالت با روش مجزایی سریع با سایر روشها 150…………………………..

       
   
 
     

فصل هفتم :

روشهای دیگری درتخمین حالت سیستمهای توزیع 152……...

-7-1 مقدمه 153……………………………………………………………………

-7-2 روش عاملیت متعامد (ارتوگونال) 154………………………………………………

-7-3 روش ماتریس افزوده 156………………………………………………………...

-7-4 روش پیترز ویلکنسون 157……………………………………………………….

 
   

نتیجه گیری 159……………………………………………………………………

واژه نامه 161……………………………………………………………………….

مراجع 165………………………………………………………………………...

پشتیبانی و توسعه: اپن کارت فارسی
کلیه حقوق نزد فروشگاه پایان نامه مهندسی مکانیک محفوظ است. @ 2020